GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AUTOKANTOR, s.r.o.

S osobními údaji nakládáme vždy v souladu s platnou legislativou. Níže vám představujeme zásady, kterými se řídíme, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Společnost AUTOKANTOR s.r.o., se sídlem Vendryně 999, PSČ 739 94, IČO: 085 50 689, DIČ: CZ08550689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79913 těmito zásadami stanovuje pravidla, kterými se bude řídit při zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, právo na soukromí subjektů a nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Obchodní firma: AUTOKANTOR, s.r.o.
IČO: 085 50 689
DIČ: CZ08550689
Sídlo: Vendryně 999, PSČ 739 94

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme údaje pouze v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby při dodržení zákonných požadavků a s ohledem na naše oprávněné zájmy. Osobní údaje získáváme od vás jakožto subjektu údajů nebo z veřejně dostupných registrů
– např. ares.gov.cz.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Obchodní komunikace
 • Údaje z veřejně dostupných registrů
 • Údaje o použití našich webových stránek
 • Údaje o vašich nákupech a využívání našich služeb

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme, vyhodnocujeme a uchováváme v naší společnosti. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud jejich zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. vyžádání údajů ze strany policie, soudu, orgánů veřejné moci), jejich zpřístupnění vyžaduje ochrana práv správce (např. advokátní kancelář při vymáhání splatných pohledávek) nebo je jejich zpracování třetí osobou nutné pro plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu (účetní, IT správci, správci webových stránek, advokáti).

Zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • Příjem a vyřizování objednávek, fakturace
 • Obchodní komunikace
 • Plnění práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi
 • Vyřizování uplatněných reklamací
 • o ochrana práv Správce (např. vymáhání dlužných částek)
 • o Vedení účetnictví
 • o Přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt,které nám ukládají právní předpisy. Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

Při nákupu vozu, náhradních dílů či poskytnutí servisní či jiné služby je uchování vašich osobních údajů nezbytné pro řádné plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu. Správce v těchto případech zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu (např. v průběhu záruční doby) a dále nejdéle 5 let. S vaším souhlasem budeme uchovávat vaše osobní údaje za účelem komunikace marketingových nabídek a průzkumů. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a máte možnost jej kdykoliv odvolat.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Snažíme se o maximální transparentnost při zpracovávání vašich osobních údajů. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s dotazem či žádostí o uplatnění níže uvedených práv, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo na e-mailové adrese office@autokantor.cz

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii námi uchovávaných
  osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů